Object

Title: Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez osobistą odpowiedzialność jej wspólników. Koncepcja odpowiedzialności przebijającej i nadużycia formy prawnej spółki w prawie niemieckim i polskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez osobistą odpowiedzialność jej wspólników. Koncepcja odpowiedzialności przebijającej i nadużycia formy prawnej spółki w prawie niemieckim i polskim

Creator:

Wiórek, Piotr Marcin (1975- )

Subject and Keywords:

Durchgriffshaftung   Existenzvernichtung   Sonderverbindung   Treuepflichten  
creditor protection   company with limited liability (a private limited company)   piercing liability   lifting (piercing) the corporate veil   Durchgriffshaftung   abuse of a legal form of a company   extinguishment of existence of a company   Existenzvernichtung   undercapitalisation of a company   ‘relay race’ with companies   factual liquidation   institutional abuse   teleological reduction   purposive reduction   departure from grammatical sense of a provision   tortious liability   limitation of indemnification to directly injured   direct injury   indirect injury   Sonderverbindung   relation of a specific link   Treuepflichten   duties of loyalty  
ochrona wierzycieli   spółka z o.o.   odpowiedzialność przebijająca   nadużycie formy prawnej spółki   unicestwienie egzystencji spółki   niedokapitalizowanie spółki   sztafeta spółek   faktyczna likwidacja   nadużycie instytucji   redukcja teleologiczna   redukcja celowościowa   odstępstwo od sensu językowego przepisu   odpowiedzialność deliktowa   ograniczenie indemnizacji do bezpośrednio poszkodowanego   szkoda bezpośrednia   szkoda pośrednia   stosunek szczególnego powiązania   obowiązki lojalności

Abstract:

Within the ambit of the thesis herein submitted – which is comparative in its character - the concept of piercing liability (Durchgriffshaftung), which has been developed in German doctrine and case-law, along with analogous concepts which are being developed in Polish doctrine - of an abuse of a legal form of a company, abuse of legal personality and abuse of resorting to a form of a legal person (insofar as they pertain to liability of members of a sp. z o.o. company in regard to its creditors), have been subjected to critical analysis. Theoretical and dogmatic grounds for liability of members of a sp. z o.o. company vis-à-vis its creditors under the concept of piercing liability have been presented hereunder in detail, alongside respective groups of cases justifying piercing liability that have been developed by German doctrine and case-law (the instances of ‘piercing’), that, at the same time, could be described as instances of an abuse of a legal form of a company. A critique of the concept of piercing liability that was voiced in German doctrine and case-law and in Polish doctrine has been presented as well. For the purposes of the contextual and functional comparative analysis undertaken herein, the German legal order has been selected as a point of reference, while the Polish legal order has been one of destination. The purpose of the thesis was namely to answer the question whether the concept of piercing liability would be possible for reception into Polish company law, and whether its application would be practicable. The answer to that question required not only an in-depth analysis of the very concept of ‘piercing’, but also of the grounds of liability of members of a sp. z o.o. company that are alternative to it as well, while simultaneously verifying if such a concept were methodologically and doctrinally permissible under Polish law. The analysis carried out in the thesis leads to a conclusion that the concept of piercing liability is possible to be received in Polish company law as it currently stands, while its application would be practicable particularly in drastic instances of abuse of a legal form of a sp. z o.o. company. However, the concept of piercing liability constitutes a solution that is in essence law-making; an instrument of last-resort to exceptionally accord protection to creditors of a sp. z o.o. company. Its unreasonable application could lead to endangering the safety of commerce and depreciation of attractiveness of a sp. z o.o. company as a business structure, in particular given the practically absolute character of that liability. For it is that in its ‘classic’ form, the concept of ‘piercing’ precludes members – in principle, due to its objective character – from escaping liability, for instance through proving the absence of fault for an act constituting an abuse of a legal form of a sp. z o.o. company. Because of this, in remarks and recommendations de lege ferenda it has been submitted that an introduction of liability of members of a sp. z o.o. company as against its creditors into Polish insolvency law should take place; by virtue of this, the protection of creditors of a sp. z o.o. company would be reinforced in the event of an abuse, while, at the same time, allowing members to be relieved of liability through giving proof that they are not culpable of any abuse.  
W niniejszej rozprawie o charakterze komparatystycznym poddano krytycznej analizie rozwiniętą w doktrynie i orzecznictwie niemieckim koncepcję odpowiedzialności przebijającej (Durchgriffshaftung) oraz rozwijane w doktrynie polskiej zbliżone do niej koncepcje nadużycia formy prawnej spółki, nadużycia osobowości prawnej oraz nadużycia prawa do posługiwania się formą osoby prawnej w zakresie, w jakim dotyczą one odpowiedzialności wspólników spółki z o.o. wobec jej wierzycieli. W sposób obszerny przedstawione zostały teoretyczne i dogmatyczne podstawy odpowiedzialności wspólników spółki z o.o. wobec jej wierzycieli na podstawie koncepcji odpowiedzialności przebijającej, a także poszczególne – rozwinięte w doktrynie i orzecznictwie niemieckim – grupy przypadków uzasadniających odpowiedzialność przebijającą (tzw. przypadki „przebicia”), które można zarazem określić jako przypadki nadużycia formy prawnej spółki. Przedstawiona została również krytyka koncepcji odpowiedzialności przebijającej w doktrynie i orzecznictwie niemieckim oraz w doktrynie polskiej. W ramach podjętej w niniejszej rozprawie komparatystycznej analizy o charakterze funkcjonalnym i kontekstowym niemiecki porządek prawny stanowił punkt odniesienia, natomiast polski porządek prawny – porządek docelowy. Celem rozprawy była mianowicie odpowiedź na pytanie, czy koncepcja odpowiedzialności przebijającej jest możliwa do przejęcia na grunt polskiego prawa spółek i czy jej zastosowanie jest celowe. Odpowiedź na to pytanie wymagała nie tylko pogłębionej analizy samej koncepcji „przebicia”, lecz również alternatywnych wobec niej podstaw prawnych odpowiedzialności wspólników spółki z o.o., a także zbadania metodologicznej i dogmatycznej dopuszczalności zastosowania tej koncepcji w prawie polskim. Przeprowadzona w rozprawie analiza prowadzi do wniosku, że koncepcja odpowiedzialności przebijającej jest możliwa do przejęcia w polskim prawie spółek na gruncie legis latae, a jej zastosowanie byłoby celowe w szczególnie drastycznych przypadkach nadużycia formy prawnej spółki z o.o. Koncepcja odpowiedzialności przebijającej stanowi jednak rozwiązanie o charakterze prawotwórczym i swoisty „wentyl bezpieczeństwa”, mający stanowić wyjątkowy instrument ochrony wierzycieli spółki z o.o. Jej nieumiejętne stosowanie mogłoby doprowadzić do osłabienia bezpieczeństwa obrotu i osłabić atrakcyjność spółki z o.o. jako formy prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę absolutny wręcz charakter tej odpowiedzialności. W swojej „klasycznej” postaci koncepcja „przebicia” uniemożliwia bowiem (zasadniczo) wspólnikom – z uwagi na jej obiektywny charakter – zwolnienie się z odpowiedzialności, chociażby poprzez wykazanie braku winy za zachowanie stanowiące nadużycie formy spółki z o.o. Dlatego też w uwagach i postulatach de lege ferenda zaproponowane zostało wprowadzenie do polskiego prawa upadłościowego przepisów przewidujących odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. wobec jej wierzycieli, dzięki czemu wzmocniona zostanie ochrona wierzycieli spółki z o.o. w przypadkach nadużyć, przy jednoczesnym umożliwieniu wspólnikom zwolnienia się z tej odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponoszą oni winy za nadużycie.

Date issued:

2016

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

monografia

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:78110

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 73)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Marcin Wiórek

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 8, 2022

In our library since:

May 31, 2016

Number of object content hits:

7 429

Number of object content views in PDF format

10420

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79599

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information