Object

Title: Sytuacja przedsiębiorcy w warunkach pokryzysowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sytuacja przedsiębiorcy w warunkach pokryzysowych

Subject and Keywords:

financial performance   nonparametric methods   the European Union   higher education   didatical process   VAT   the tax gap   investment funds (FI)   CAPM model   Fama- French three factor model investment risk equity funds   agricultural enterprise   financial liquidity   economic crisis activity agriculture   income tax   agricultural   research and development   R & D   innovation   research institutions   health care   medical entities   financial analysis   the district labor office   grants   internships   forms of support   intervention works   National Training public finance Act of employment promotion and labor market institutions   personal goals   company car   the right to deduct   the principle of neutrality  
podatki dochodowe   efektywność finansowa   metody nieparametryczne   Unia Europejska   szkolnictwo wyższe   odwrócone obciążenie   podatek VAT   luka podatkowa   fundusze inwestycyjne (FI)   model CAPM   trójczynnikowy model Fama-French’a   ryzyko inwestycyjne   przedsiębiorstwa rolne   płynność finansowa   kryzys gospodarczy   działalność rolnicza   podatek rolny   działalność badawczo-rozwojowa   B+R   innowacyjność   jednostki naukowe   ochrona zdrowia   podmioty lecznicze   analiza finansowa   powiatowy urząd pracy   dotacje   staże   formy wsparcia   prace interwencyjne   Krajowy Fundusz Szkoleniowy   finanse publiczne   ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   VAT   cele osobiste   samochód firmowy   prawo do odliczenia   zasada neutralności

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

This monograph takes up the prevailing and important functioning of the economy in its various dimensions and sectors, the issue of the functioning of entities and undertaking business activity in the post-crisis. Economic crises as an integral part of the business cycle periodically occura in an economy that is exposed during the period of the numerous negative phenomenon, such as the increase in unemployment, financial problems, insecurity, danger reduction of budget revenues, which is not conducive to reform the tax system, even if it could it results in long term benefits for the economy. It is about capturing a certain uniqueness of this situation and indicatea what actions have been taken both by the state legislature, and the entrepreneurs themselves, and how it affected their functioning in practice. Such a widely recognized title of the monograph allows for an interdisciplinary look from different perspectives on the indicated issues and the situation of entrepreneurs in a wide (not just legal) sense, operating in various sectors of the economy - both economic - finance and accounting, legal, tax,in which gives an expression contained in the varied development. The paper presents problems associated with the need to bring national regulations on capital buffers contained in the Act of 5 August 2015. Supervision of the financial system and crisis management in the financial system, implementing Directive of the European Parliament and of the Council 2013/36 / EU. In other words, there is a group of studies on tax issues, and within it issues both general and specific, largely resulting from the practice of using or lack of tax laws, ex: mechanism of the reverse charge VAT, Polish regulations concerning the restriction of the right to deduct input VAT related to the acquisition and operation of vehicles by taxpayers of tax on goods and services, taxation of agricultural activity, especially current issues and trends in this area, relating to the taxation of agriculture income tax. The third line of discussion in this monograph are the issues of financial management and accounting, among which, among others, are the studies on: analysis of the financial efficiency of higher education in the countries of the European Union, analysis of the financial entities of the healthcare system in the post-crisis period, the impact of the economic crisis on the liquidity of Polish agricultural companies operating in various industries, and cooperation in the post-crisis world of science and business. Besides, the Reader can also find here the characteristics of the most important ways to support entrepreneurs in the conditions of crisis and post-crisis proposed by the district labor offices.  
Niniejsza monografia podejmuje aktualną i istotną dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki w jej różnych wymiarach i sektorach, problematykę funkcjonowania podmiotów prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą w warunkach pokryzysowych. Kryzysy gospodarcze jako integralna część cyklu koniunkturalnego periodycznie występują w gospodarce, która narażona jest w tym okresie na liczne negatywne zjawiska, takie jak wzrost bezrobocia, problemy finansowe, poczucie niepewności, niebezpieczeństwo obniżenia wpływów do budżetu, co nie sprzyja reformom systemu podatkowego, nawet jeśli mogłyby one skutkować długookresowymi korzyściami dla gospodarki. Chodzi w niej o uchwycenie pewnej wyjątkowości tej sytuacji oraz wskazanie, jakie były podejmowane działania zarówno ze strony państwa, ustawodawcy, jak i samych przedsiębiorców i jak to wpłynęło na ich funkcjonowanie w praktyce. Tak szeroko ujęty tytuł monografii pozwala na interdyscyplinarne spojrzenie z różnych perspektyw na wskazaną problematykę i sytuację przedsiębiorcy w szerokim (nie tylko prawnym) tego słowa znaczeniu, funkcjonującego w różnych sektorach gospodarki – zarówno ekonomicznej – finansów i rachunkowości, prawnej, podatkowej, czemu dają wyraz zawarte w niej zróżnicowane opracowania. W pracy przedstawiono problemy związane z koniecznością dostosowania krajowych regulacji prawnych dotyczących buforów kapitałowych zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym stanowiących implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE. Poza tym, znajduje się w niej także grupa opracowań dotyczących problematyki podatkowej, a w jej ramach zagadnień zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, w dużej mierze wynikających z praktyki stosowania lub braku przepisów podatkowych, m.in.: mechanizm odwróconego obciążenia w podatku VAT, polskie regulacje prawne dotyczące ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem i eksploatacją samochodów przez podatników podatku od towarów i usług, opodatkowanie działalności rolniczej, –a zwłaszcza aktualnych problemów i tendencji w tym zakresie, związanych z opodatkowaniem działalności rolniczej podatkiem dochodowym. Trzeci nurt rozważań w niniejszej monografii stanowią zagadnienia dotyczące zarządzania finansami i rachunkowości, wśród których m.in. mieszczą się opracowania dotyczące: analizy efektywności finansowej szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej, analizy sytuacji finansowej podmiotów systemu ochrony zdrowia w okresie pokryzysowym, wpływu kryzysu gospodarczego na płynność finansową polskich przedsiębiorstw rolnych funkcjonujących w różnych branżach, czy współpracy w warunkach pokryzysowych świata nauki i biznesu. Poza tym, Czytelnik znaleźć tutaj może także charakterystykę najważniejszych sposobów wsparcia przedsiębiorcy w warunkach kryzysowych i pokryzysowych proponowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:78769   ISBN 978-83-65431-41-7

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 2)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jan 29, 2017

Number of object content hits:

1 887

Number of object content views in PDF format

2360

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80599

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information