Object

Title: Social investments as an innovative method of managing social change in the regional and national context in Poland ; Inwestycje społeczne jako innowacyjna metoda zarządzania zmianą społeczną w kontekście regionalnym i krajowym w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Social investments as an innovative method of managing social change in the regional and national context in Poland  
Inwestycje społeczne jako innowacyjna metoda zarządzania zmianą społeczną w kontekście regionalnym i krajowym w Polsce

Creator:

Klimowicz, Monika   Michalewska-Pawlak, Małgorzata   Makarewicz-Marcinkiewicz, Agnieszka   Moroń, Dorota

Subject and Keywords:

social investments   social innovations   social change   Lower Silesia   forecasting the future  
inwestycje społeczne   innowacje społeczne   zmiana społeczna   Dolny Śląsk   prognozowanie przyszłości

Abstract:

Social investments are aimed at adapting: countries, societies, regional and local communities, groups and individuals to the challenges arising from the changing economic, social and cultural environment. While these changes are often global in nature, their impact can be observed locally, so an effective response to their impact requires innovative and flexible solutions, tailored to the specifics of a given location and the characteristics of recipients of investment activities.This publication presents the results of the research project implementation: Social Investment as an innovative method of managing social change in the regional and national context in Poland, co-financed by the Local Government of Lower Silesian Voivodship. Analyses carried out within this framework confirm the thesis that social investments can be a response to social changes and be used by the states and other social policy entities as an innovative method of managing social change. Results presented in the scientific monograph show how economic, social, cultural, political and environmental trends, which driving forces have their source both in the region itself, but also beyond Lower Silesia, affect the quality of life, personal and professional development prospects or social situation of the region’s inhabitants. The results also indicate possible directions of transformations in the daily functioning of the regional community in the perspective of the next ten years.The scientific monograph co-financed by the Self-Government of the Lower Silesian Voivodship, is based on the application of research methods relating to forecasting the future, with the involvement of both researchers, students and PhD students of the Faculty of Social Sciences of the University of Wrocław. The publication is intended for students of social, law and economic faculties, political decision-makers, officials, scientists and experts interested in the issue of social development management. In addition, the authors hope that the book will reach the people responsible in their daily professional and social activity for creating conditions and processes of social development in Lower Silesia.  
Inwestycje społeczne mają na celu dostosowanie państw, społeczeństw, społeczności regionalnych i lokalnych, grup i jednostek do wyzwań wynikających ze zmieniającego się otoczenia gospodarczego, społecznego i kulturowego. O ile zmiany te niejednokrotnie mają charakter globalny, o tyle ich oddziaływanie można zaobserwować lokalnie, zatem skuteczna reakcja na ich wpływ wymaga innowacyjnych i elastycznych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki danej lokalizacji i charakterystyki adresatów działań inwestycyjnych. Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badań będące efektem realizacji projektu Inwestycje społeczne jako innowacyjna metoda zarządzania zmianą społeczną w kontekście regionalnym i krajowym w Polsce, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Wykonane w jego ramach analizy potwierdzają tezę, iż inwestycje społeczne mogą stanowić odpowiedź na przemiany społeczne i być wykorzystywane przez państwa i inne podmioty polityki społecznej jako innowacyjna metoda zarządzania zmianami społecznymi. Wyniki prezentowanych w monografii badań obrazują, w jaki sposób trendy ekonomiczne, społeczne, kulturowe, polityczne, środowiskowe, których siły napędowe mają swoje źródło zarówno w samym regionie, ale także poza Dolnym Śląskiem, wpływają na jakość życia, perspektywy rozwoju osobistego i zawodowego czy sytuację społeczną mieszkańców tego regionu. Wskazują one także możliwe kierunki przeobrażeń w codziennym funkcjonowaniu społeczności regionalnej w perspektywie nadchodzących dziesięciu lat.Monografia naukowa współfinansowana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, powstała na podstawie zastosowania metod badawczych odnoszących się do prognozowania przyszłości, przy zaangażowaniu badawczym zarówno naukowców, jak i studentów i doktorantów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikacja przeznaczona jest dla studentów kierunków społecznych, prawnych i ekonomicznych, decydentów politycznych, urzędników, naukowców i ekspertów zainteresowanych problematyką zarządzania rozwojem społecznym. Ponadto autorki wyrażają nadzieję, że książka trafi w ręce osób odpowiedzialnych w swojej codziennej aktywności zawodowej i społecznej za kreowanie warunków i procesów rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku.

Place of publishing:

Kraków   Wrocław

Publisher:

Księgarnia Akademicka   Samorząd Wojewódźtwa Dolnośląskiego   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2018

Detailed Type:

book  
książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:93919   ISBN 978-83-7638-527-3

DOI:

10.12797/97883763852773

Language:

pol

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Aug 11, 2023

In our library since:

Dec 6, 2018

Number of object content hits:

814

Number of object content views in PDF format

968

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/100560

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information