polski   čeština   english   Deutsch   français  

Publikacja

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Księga dla naszych kolegów : prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika

Struktura publikacji:
 • Księga dla naszych kolegów
  • Księga dla naszych kolegów
  • O Andrzeju Cisku
  • Wspomnienie o dr Zygmuncie Masternaku
  • Wspomnienie o Marku Zagrosiku
  • Sankcje odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich
  • Prawo do wizerunku uczestników postępowania sądowego – uwagi porównawcze, zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy oraz stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  • Kilka słów o kształtowaniu się praw człowieka w okresie XVIII-XX w.
  • Zygmunt Masternak
  • Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny
  • Spółka partnerska – uwagi prawno-porównawcze na tle regulacji amerykańskiej spółki LLP
  • Kodeks w głowie czy głowa w kodeksie?
  • O potrzebie różnego spojrzenia na znaczenie określenia zmarły w polskim kodeksie cywilnym
  • Reżim prawny podziału nieruchomości rolnych i leśnych – garść refleksji ogólnych
  • Urlop wychowawczy i związane z nim uprawnienia socjalne
  • Uwagi wokół sporu o zobowiązanie z tytułu opłaty rocznej w przypadku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
  • W kierunku utworzenia Unijnego Rejestru Spółek
  • Ubezpieczenie społeczne sportowców
  • Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia
  • Wybrane zagadnienia dotyczące relacji między prywatnoprawnym i publicznoprawnym uregulowaniem prawa autorskiego
  • Cywilistyka w sieci, czyli o zamieszaniu wokół pewnego wisiorka
  • Zakres przedmiotowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • Samozatrudnienie nauczycieli akademickich uczelni medycznej w szpitalu klinicznym
  • Prawo koalicji związkowej osób zatrudnionych w służbie publicznej
  • Pojęcie produktu niebezpiecznego na gruncie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ten produkt
  • Podstawowe zasady naboru do służby cywilnej
  • O oświadczeniu woli właściciela nieruchomości dotyczącym ustanowienia hipoteki konsorcjalnej
  • Nieuregulowana w Kodeksie spółek handlowych spółka cywilna a spółki prawa handlowego – ze szczególnym uwzględnieniem spółki jawnej
  • Naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej Unii Europejskiej
  • Zawieszenie postępowania cywilnego z powodu ujawnienia się czynu, którego ustalenie w drodze karnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej
  • O charakterze i funkcjach zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego ojca dziecka
  • La donna è mobile czyli o prawnych aspektach następstw cykliczności płciowej kobiet
  • Indywidualny program integracji jako forma realizacji „pomocy dla cudzoziemca” – wybrane zagadnienia
  • Prawa osobiste i roszczenia ujawniane w księdze wieczystej
  • Immisje sąsiedzkie a ochrona dóbr osobistych
  • Szkoda w polskim orzecznictwie dotyczącym „złego urodzenia”
  • Roszczenie o zwrot wkładu oszczędnościowego a normatywne typy umowy rachunku bankowego
  • Naprawienie szkody niemajątkowej w reżimie kontraktowym – perspektywa kodyfikacyjna
  • Dokonanie i unicestwienie dokonanego uznania ojcostwa
  • Czy pracownikowi przysługuje roszczenie o nagrodę (art. 105 k.p.)?
  • Znaczenie celu umowy przy ocenie przyczyny niewykonania zobowiązania z umowy przedwstępnej zabezpieczonej zadatkiem
  • Notarialne poświadczenie podpisu – wybrane problemy
  • Status prawny likwidatora w zakresie stosunku zatrudnienia
  • Osobisty charakter świadczenia wykonawcy według art. 647 k.c.
  • Zagadnienie rejestracji skrótu firmy
  • Dopuszczalność transplantacji ex vivo od dawcy małoletniego w prawie polskim